ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

លោកស្រី អ៊ូ ធីតាពៅ គួច ចំរើន ត្រូវតែងតាំងបន្ថែម ជាអនុប្រធានកិត្តិយស…

ភ្នំពេញ៖ លោកស្រី  អ៊ូ ធីតាពៅ គួច ចំរើន ត្រូវតែងតាំងបន្ថែម ជាអនុប្រធានកិត្តិយស…