ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

ដាច់ភ្លើងដាច់ទៅ កុំអោយតែដាច់ថ្មទូរស័ព្ទ?

23


មិត្តហ្វេសប៊ុកម្នាក់បានផូសរូបនេះតែមិនបានបញ្ជាក់ថា រូបនេះថតនៅទីណាទេ? ប៉ុន្តែគាត់បានសរសេរថាភ្លើងម៉ាភូមិដាច់អស់ ចេះសល់ផ្ទះមេភូមិមួយ នៅមានភ្លើងប្រើព្រោះគាត់មានម៉ាស៊ីនភ្លើង។ ដូច្នេះអ្នកភូមិឃើញផ្ទះលោកមេភូមិមានភ្លើង ក៏ប្រមូលគ្នាមកសុំសាកថ្មទូរស័ព្ទ ព្រោះចាំបាច់ណាស់…ដាច់អីដាច់ទៅ កុំអោយតែដាច់ថ្មទូរស័ព្ទ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង